Drodzy klienci, niektóre z naszych numerów artykułów uległy zmianie. Jeśli nie możesz już znaleźć artykułu, którego szukasz, wyślij nam zapytanie.

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności wymienioną poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej witryny internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera (hosterów). Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.
Hosting zewnętrzny jest prowadzony w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Nasi dostawcy usług hostingowych będą przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wywiązania się ze swoich zobowiązań i postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do takich danych.
Używamy następujących hosterów:
Advanced Systemhaus GmbH
Borsteler Chaussee 55
22453 Hamburg
Niemcy

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
ESSKA.de GmbH
Borstelmannsweg 175
20537 Hamburg
Niemcy

Telefon: +49 40 731036 00
E-mail: info@esska.de
Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a DSGVO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w jego urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
ESSKA.de GmbH
Inspektor ochrony danych
Borstelmannsweg 175
20537 Hamburg
Niemcy

Telefon: +49 40 731036 00
E-mail: datenschutz@esska.de

Uwaga dotycząca przekazywania danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz przekazywania danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w krajach trzecich, które nie są bezpieczne zgodnie z prawem o ochronie danych, a także z narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w krajach trzecich, które nie są bezpieczne pod względem prawa o ochronie danych, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA, jako bezpieczny kraj trzeci, ma zasadniczo poziom ochrony danych porównywalny z poziomem w UE. W związku z tym przekazywanie danych do USA jest dozwolone, jeśli odbiorca posiada certyfikat "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje. Informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, w tym odbiorców danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach wymaga to również przekazania danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Ujawniamy dane osobowe organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście wykonania umowy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. ujawnienie danych organom podatkowym), jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, ujawniamy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzaniu na zlecenie. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ UZASADNIONE POTRZEBĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.W PRZYPADKU PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻA NAD INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI UŻYTKOWNIKA LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).
JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
 • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli użytkownik złożył sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - poza ich przechowywaniem - przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do przetwarzania płatności.
Transakcje płatnicze za pośrednictwem popularnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.
Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.
Informacje o tym, które pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z usercentrykami

Ta strona internetowa korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (dalej "Usercentrics").
Po wejściu na naszą stronę internetową następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:
 • Zgoda (zgody) użytkownika lub odwołanie zgody (zgód) użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
 • Czas wizyty na stronie internetowej
Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone mu zgody lub je odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, sam usunie plik cookie Usercentrics lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.
Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z niektórych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:
 • Typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu należy gromadzić pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.
Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to poprosiłeś; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Wniosek przesłany pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika.
Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli wniosek użytkownika jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to poprosiłeś; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Użytkownik może zarejestrować się w tej witrynie, aby korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Dane wprowadzone w tym celu będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.
W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.
Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji z użytkownikiem ustanowionej przez rejestrację oraz, w razie potrzeby, w celu inicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).
Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Menedżer tagów Google to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i odtwarzania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Menedżer tagów Google gromadzi jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.
Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do identyfikatora użytkownika nie ma miejsca.
Ponadto dzięki Google Analytics możemy m.in. Rejestrować ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.
Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Sygnały Google

Używamy sygnałów Google. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, Google Analytics gromadzi m.in. Twoją lokalizację, historię wyszukiwania i historię YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy za pomocą sygnałów Google. Jeśli masz konto Google, dane odwiedzających z Google Signal zostaną powiązane z Twoim kontem Google i wykorzystane do spersonalizowanych wiadomości reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics, aby móc wyświetlać odpowiednie reklamy odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Umożliwia to generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia swoich danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Pomiar e-commerce w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "e-commerce measurement" Google Analytics. Za pomocą pomiaru e-commerce operator witryny może analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę w celu ulepszenia swoich internetowych kampanii marketingowych. Obejmuje to rejestrowanie informacji, takich jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki i czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google w ramach identyfikatora transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Reklamy Google

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być odtwarzane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.
Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl i https://pri vacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Dzięki usłudze Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).
Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być połączone z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).
Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl.
Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tworzenie grup docelowych z dopasowywaniem klientów

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi dopasowanie klientów w ramach usługi Google Ads Remarketing. W ramach tego procesu przesyłamy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im dopasowane komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Niniejsza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład, możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do identyfikacji.
Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta strona internetowa wykorzystuje piksel akcji odwiedzającego z Facebooka/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.
W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.
Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka(https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/). Umożliwia to Facebookowi wyświetlanie reklam na stronach Facebooka, a także poza Facebookiem. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.
Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Używamy zaawansowanej funkcji dopasowania w metapikselu.
Zaawansowane dopasowanie pozwala nam przekazywać do Meta (Facebook) różne rodzaje danych (np. miejsce zamieszkania, stan, kod pocztowy, zaszyfrowane adresy e-mail, imiona i nazwiska, płeć, datę urodzenia lub numer telefonu) naszych klientów i potencjalnych klientów, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aktywacja ta pozwala nam precyzyjniej dostosowywać nasze kampanie reklamowe na Facebooku do osób zainteresowanych naszymi ofertami. Ponadto, zaawansowane dopasowanie poprawia atrybucję konwersji na stronie internetowej i usprawnia Custom Audiences.
W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczną dla ochrony danych implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381.
Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również wyłączyć w sekcji ustawień reklam na stronie https://pl-pl.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.
Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

econda

Zintegrowaliśmy komponenty firmy econda na tej stronie.
Econda to usługa analizy sieci. Analiza internetowa polega na gromadzeniu, kompilowaniu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane na temat strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. odsyłacze), do których podstron strony internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.
Spółką operacyjną econda jest econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Niemcy.
Econda ustawia plik cookie w systemie informatycznym użytkownika. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest przez nas obsługiwana i na której zintegrowano komponent econda, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent econda o przesłanie danych do econda w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W ramach tej procedury technicznej econda uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowania. Uzyskane w ten sposób profile użytkowania służą do analizy zachowania użytkownika i są oceniane w celu ulepszenia i optymalizacji naszej strony internetowej. Dane gromadzone za pośrednictwem komponentu econda nie będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika bez uprzedniego uzyskania jego odrębnej i wyraźnej zgody. Dane te nie będą łączone z danymi osobowymi ani z innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.
Użytkownik może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawianie plików cookie przez naszą witrynę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie econda ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym użytkownika. Ponadto pliki cookie już ustawione przez econda można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Ponadto użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez plik cookie econda i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej, a także wobec przetwarzania tych danych przez econda oraz zapobiegania takiemu przetwarzaniu. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk wysyłania pod linkiem https://www.econda.de/en/data-protection/, który ustawia plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem będzie przechowywany w systemie informatycznym użytkownika. Jeśli pliki cookie w systemie informatycznym użytkownika zostaną usunięte po zgłoszeniu sprzeciwu, należy ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.
Po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że nasze strony internetowe nie będą już w pełni użyteczne dla użytkownika.
Użytkownik może również uniemożliwić przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Można również zapobiec przechowywaniu i przesyłaniu danych osobowych, dezaktywując JavaScript w przeglądarce internetowej lub instalując blokadę JavaScript (np. https://noscript. net lub https://www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że środki te mogą oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne.
Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Obowiązujące przepisy econda dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.econda.de/en/data-protection/.

Reklama Microsoft

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Universal Event Tracking (UET) za pośrednictwem usługi Microsoft Advertising (dawniej Bing Ads) firmy Microsoft Corporation (USA). Za pośrednictwem UET Microsoft przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszej oferty online.
Warunkiem wstępnym jest to, że użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Advertising. W ten sposób Microsoft i my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszej oferty online i dotarł do wcześniej określonej strony docelowej (tzw. pomiar konwersji). W tym celu nie są przechowywane żadne adresy IP. Nie są przekazywane żadne dalsze dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności firmy Microsoft można znaleźć w informacji o ochronie prywatności firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

hurra.com Ads Defender Technologia zapobiegania oszustwom związanym z kliknięciami

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Ads Defender Click Fraud firmy Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Niemcy. Usługa ta służy do analizy i zapobiegania oszustwom związanym z kliknięciami w naszych reklamach. Oszustwa związane z kliknięciami mają miejsce, gdy kliknięcia reklam są generowane przez automatyczne narzędzia lub gdy wielokrotne kliknięcia reklam prawdopodobnie nie wynikają z rzeczywistego zainteresowania użytkownika.
Podstawą prawną korzystania z usługi jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Istnieje uzasadniony interes w monitorowaniu i zapobieganiu nieuczciwym działaniom poprzez oszustwa związane z kliknięciami, a także w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszych systemów. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
W ramach analizy przeprowadzanej przez serwis, podczas klikania reklam gromadzone i przechowywane są następujące dane osobowe: Adres IP, informacje o używanej przeglądarce, informacje o systemie operacyjnym, informacje o lokalizacji, adres URL odsyłacza, dalsze identyfikatory online, takie jak identyfikatory kliknięć i plików cookie, czas korzystania i czas dostępu oraz informacje o interakcjach z reklamami i naszą stroną internetową.
Jeśli usługa wykryje wyraźne zachowanie i istnieje podejrzenie oszustwa związanego z kliknięciami, te adresy IP mogą zostać przesłane do Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). W przypadku usług Google dane mogą być przesyłane do USA.
Więcej informacji na temat ochrony danych w hurra.com można znaleźć pod adresem: https://privacy.hurra.com

Korzystanie z platform ratingowych

OFERTA SKLEPU

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "SHOPAUSKUNFT", usługi oceny ShopAuskunft GmbH, Kohlgartenstraße 11-13, 04315 Leizpzig ("Shopauskunft").
Shopauskunft udostępnia formularz opinii na naszej stronie internetowej i umożliwia przesłanie oceny dotyczącej doświadczenia użytkownika i jakości naszych produktów. Podanie wszystkich informacji jest dobrowolne. Twoja opinia zostanie następnie opublikowana na stronie https://www.shopauskunft.de. Opinie o produktach mogą być dodatkowo publikowane na naszej stronie internetowej, a także w wynikach wyszukiwania Google.
Dane wprowadzone w Shopauskunft mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak USA, lub do krajów trzecich, które gwarantują wystarczającą ochronę tych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Shopauskunft: https://www.shopauskunft.de/datenschutz.

Testy A/B

Ta strona internetowa przeprowadza również analizy zachowań użytkowników za pomocą tak zwanych testów A/B. Pozwala nam to wyświetlać nasze strony internetowe z nieco inną zawartością, w zależności od przypisanego profilu. Pozwala nam to analizować naszą ofertę, regularnie ją ulepszać i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawą prawną testów A/B jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

6. Newsletter

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Żadne inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.
Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Dane podane przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube ze zwiększoną ochroną danych

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak ujawniania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick - niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film.
Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.
W stosownych przypadkach dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu filmu na YouTube, nad którym nie mamy kontroli.
YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat prywatności w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Podobny do użytkownika z ulepszonym trybem prywatności

Używamy Userlike (dalej "Userlike") do przetwarzania zapytań użytkowników za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia lub systemów czatu na żywo. Dostawcą jest Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Kolonia.
Wiadomości wysyłane do nas mogą być przechowywane w systemie zgłoszeń Userlike lub odpowiadane na czacie na żywo przez naszych pracowników. Gdy użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem Userlike, my i Userlike przechowujemy m.in. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeśli je podałeś, a także historię czatu. Dane te są podsumowywane w profilu.
Przesłane do nas wiadomości pozostają u nas do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
Korzystanie z Userlike opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich żądań tak szybko, niezawodnie i skutecznie, jak to możliwe. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. dostawcy usług eCommerce i płatności

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, ustrukturyzowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.
Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących prawnych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych po zawarciu umowy w przypadku sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Gdy użytkownik zamawia u nas towary, przekazujemy jego dane osobowe firmie transportowej, której powierzono dostawę, oraz dostawcy usług płatniczych, któremu powierzono przetwarzanie płatności. Ujawniane są tylko te dane, których dany usługodawca potrzebuje do wykonania swojego zadania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Jeśli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, przekażemy jego adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby mogła poinformować go e-mailem o statusie wysyłki zamówienia; użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie.

Kontrole kredytowe

W przypadku zakupu na konto lub innej metody płatności, w przypadku której dokonujemy płatności z góry, możemy przeprowadzić ocenę kredytową (scoring). W tym celu przesyłamy wprowadzone przez użytkownika dane (np. imię i nazwisko, adres, wiek lub dane bankowe) do agencji kredytowej. Na podstawie tych danych określane jest prawdopodobieństwo niewywiązania się z płatności. W przypadku nadmiernego ryzyka braku płatności możemy odrzucić daną metodę płatności.
Ocena kredytowa jest przeprowadzana na podstawie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO), a także w celu uniknięcia zaległości w płatnościach (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeśli uzyskano zgodę, kontrola kredytowa jest przeprowadzana na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. DSGVO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Transmisja danych do oceny kredytowej zgodnie z EU-DSGVO

Nasza firma regularnie sprawdza zdolność kredytową użytkownika podczas zawierania umów, a w niektórych przypadkach, w których istnieje uzasadniony interes, również w odniesieniu do obecnych klientów. W tym celu współpracujemy z Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss i Creditreform Hamburg von der Decken KG, Wandalenweg 8-10, 20097 Hamburg, od których otrzymujemy dane wymagane do tego celu. W tym celu przekazujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i datę urodzenia do Creditreform Boniversum GmbH i Creditreform Hamburg von der Decken KG.
Informacje zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych w sprawie przetwarzania danych w Creditreform Boniversum GmbH można znaleźć tutaj: https://www.boniversum.de/en/eu-gdpr/information-required-under-the-eu-gdpr-for-consumers
Informacje zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych przez Creditreform Hamburg von der Decken KG można znaleźć tutaj: https://www.creditreform.de/hamburg/datenschutz

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Gdy użytkownik dokonuje u nas zakupu, jego dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu przetworzenia płatności. Do tych transakcji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowne i postanowienia dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców. Dostawcy usług płatniczych są wykorzystywani na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie umowy), a także w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). W zakresie, w jakim wymagana jest zgoda użytkownika na określone działania, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; zgody można odwołać w dowolnym momencie na przyszłość.
W ramach tej witryny korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal").
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.
Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Natychmiastowy przelew bankowy

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "Sofort GmbH"). Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań. Jeśli wybrałeś metodę płatności "Sofortüberweisung", przekazujesz kod PIN i ważny numer TAN do Sofort GmbH, która może następnie zalogować się na Twoje konto bankowości internetowej. Po zalogowaniu Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo konta i wykonuje przelew do nas przy użyciu przesłanego numeru TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdza również obroty, linię kredytową kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich sald. Oprócz kodu PIN i numeru TAN do Sofort GmbH przesyłane są wprowadzone dane dotyczące płatności oraz dane osobowe użytkownika. Dane osobowe użytkownika obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz, w stosownych przypadkach, inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazywanie tych danych jest niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika i zapobieżenia próbom oszustwa. Szczegółowe informacje na temat płatności za pomocą Sofortüberweisung można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Amazon Pay pod następującym linkiem: https://pay.amazon.eu/help/201212490?ld=APDELPADirect.

PayOne

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem (dalej "PayOne"). Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności PayOne: https://www.payone.com/DE-en/data-protection-regulations.

Mastercard

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (dalej "Mastercard").
Mastercard może przekazywać dane do swojej spółki dominującej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych Mastercard. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.mastercard.pl/pl-pl/wizja/zachowanie-prywatnosci/polityka-prywatnosci.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Wielka Brytania (zwana dalej "VISA").
Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj trzeci na mocy przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że poziom ochrony danych w Wielkiej Brytanii jest równoważny poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.
VISA może przekazywać dane do swojej spółki dominującej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.visa.pl/warunki-korzystania/globalne-powiadomienie-o-zasadach-ochrony-prywatnosci-visa/obwieszczenie-dotyczace-kwestii-jurysdykcyjnych-dla-eogdzia.html.

9. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Jednym z narzędzi, których używamy do komunikacji z naszymi klientami, są konferencje online. Poniżej wymieniono poszczególne narzędzia, z których korzystamy. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, jego dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.
Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (godzinę) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).
Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.
Jeśli treści są udostępniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, będą one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.
Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych w używanych narzędziach. Nasze opcje są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych odpowiednich narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). W zakresie, w jakim zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane gromadzone bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.
Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Używane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Skype dla firm

Używamy Skype dla firm. Dostawcą jest Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luksemburg. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Skype: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft Teams

Korzystamy z usługi Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA mająca na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

10. Usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy możliwość aplikowania do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetowego formularza aplikacyjnego). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych gromadzonych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Gdy użytkownik wysyła do nas aplikację, przetwarzamy powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli użytkownik wyraził na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie jego wniosku.
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przesłane przez użytkownika będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie art. 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, jeśli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania podanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.
Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub jeśli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy ci oferty pracy, może być możliwe włączenie cię do naszej puli kandydatów. W przypadku włączenia, wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z kandydatem w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.
Włączenie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na wyraźnej zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Zainteresowana osoba może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, chyba że istnieją prawne powody ich przechowywania.
Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

11. Nasza obecność w mediach społecznościowych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących serwisów społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.
Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., mogą zazwyczaj kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami "Lubię to" lub banerami reklamowymi). Odwiedzając nasze media społecznościowe, uruchamiane są liczne operacje przetwarzania danych istotne dla ochrony danych. W szczegółach:
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasze media społecznościowe, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. W pewnych okolicznościach dane osobowe użytkownika mogą być jednak również gromadzone, jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP użytkownika.
Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane użytkownikowi wewnątrz i na zewnątrz odpowiednich mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.
Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze procedury przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych rozpoczęte podczas tej wizyty. Zasadniczo użytkownik może dochodzić swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora odpowiedniego portalu mediów społecznościowych (np. wobec Facebooka).
Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Ponadto użytkownik może zażądać poprawienia, zablokowania, usunięcia oraz, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej Meta). Według Meta zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.
Zawarliśmy z firmą Meta umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Umowa ta określa operacje przetwarzania danych, za które my lub Meta jesteśmy odpowiedzialni, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku. Umowę tę można wyświetlić pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Ustawienia reklam można dostosować niezależnie na koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://pl-pl.facebook.com/settings?tab=ads.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381.
Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Twitter

Korzystamy z usługi krótkich wiadomości Twitter. Dostawcą jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.
Ustawienia prywatności na Twitterze można dostosować samodzielnie na koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://twitter.com/personalization.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/pl/privacy.

Instagram

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ i https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381.
Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://privacycenter.instagram.com/policy/.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Pinterest

Mamy profil na Pinterest. Operatorem jest Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

XING

Mamy profil na XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

LinkedIn

Mamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn używa reklamowych plików cookie.
Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z następującego łącza:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Mamy profil w serwisie YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

TikTok

Mamy profil na TikTok. Dostawcą jest TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl.
Przekazywanie danych do niezabezpieczonych krajów trzecich opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl.